dorpslandgoed

hét nieuwe landgoed

Waarom?

Het Dorpslandgoed is een antwoord op de samenleving van nu, die in téveel stukken is opgeknipt, vinden wij. Dat heeft ons geprikkeld tot iets nieuws…

Namelijk de verbinding van mensen met de aarde en elkaar in een landgoed setting van deze tijd. 

Een illusie? Niet meer… het eerste dorpslandgoed ’t Eemgoed staat er!

Onze horizon van ondernemen ligt op 100 jaar omdat we dit óók doen voor kinderen van onze kinderen.

Kansen binnen handbereik

Voor gemeenten en provincies,

die méér ruimtelijke kwaliteit voor haar regio wensen.

Voor mensen die wéten, wonen kan veel beter,

omdat ze verlangen naar méér samenhang.

Voor financiers en investeerders,

die kwaliteit van leven als drijfveer kennen.

Het 1e dorpslandgoed

Na jaren van haalbaarheids studies is in Almere, Flevoland het eerste dorpslandgoed ’t Eemgoed verrezen!

’t Eemgoed is 7 hectaren groot, gelegen naast 50 hectaren nieuwe natuur van Staatsbosbeheer. Het telt 82 woningen, verdeeld over 8 longhouses, 10 landschapskamers én het Eemhuis (750 m2) voor privé, werk- en landgoedleven. 

Projectontwikkeling

‘t Eemgoed is ontwikkeld in een treintje van partiële aanbestedingen, onder leiding van een ontwikkelende architect. De projectontwikkeling viel aldus in logische delen uiteen met een spreiding van risico’s. 

Deze ontwikkel keus heeft onder de complexe omstandigheden, tussen 2017 en 2023, de noodzakelijke flexibiliteit gegeven om ondanks alles de ontwikkeling tot een goed einde te brengen.

Weerbarstige realiteit

In 2018 bleek ‘t Eemgoed op een bijzondere archeologische vindplaats te liggen. Dat vroeg om extra maatregelen en dus vertraging als gevolg.

De corona maatregelen vanaf maart 2020 veroorzaakten tekorten aan arbeid en prijsstijgingen. De sancties tegen Rusland vanaf 2022 gingen opnieuw hand in hand met tekorten en sterke prijsstijgingen. 

Kortom, de Eemgoed projectontwikkeling viel in een periode die ongekend ontregelend was in de naoorlogse bouwgeschiedenis.

Onze ambitie

Een lid uit onze adviesraad zei eens “We zouden Nederland met dorpslandgoederen moeten bedekken”. Wij vinden dat een prikkelende gedachte, dus ná ‘t Eemgoed volgt een 2e, 3e en 4e dorpslandgoed.

We weten óók dat dit type processen complex zijn omdat je nu eenmaal met vele betrokkenen rekening hebt te houden. Maar wie zei dat dit makkelijke processen zijn?

Architectuur met vele gezichten... longhouses tallhouses freehouses

Dé dorpslandgoed essentie kent vele verschijningsvormen, met hoge of lage woondichtheden, met middelhoogbouw, longhouses en zelfs vrijstaande woningen. Zolang de verbinding met de aarde en elkaar goed is ontworpen, staat er een dorpslandgoed.

De ruimtelijke opgaven voor ’t Eemgoed, impliceerde koopwoningen. Wij zien goede kansen voor een dorpslandgoed onder huur en pacht.

Een dorpslandgoed kan op 5 op 50 op 500 hectaren...

Een landgoed heeft als kenmerk dat het is ingebed in de natuur en dat het de potentie heeft om in hoge mate een samenhangende leefomgeving te zijn voor mensen, dieren en planten. Die kwaliteit is schaalbaar denken, vanaf 5 tot enkelen honderden hectaren.

Dorpslandgoed ‘t Eemgoed kent een lage woondichtheid van 12 woningen per hectaren en telt 82 woningen op 7 ha.

De initiatiefnemers

Wij, Sant & Solange Ruyter, zijn partners in leven en werk. Zo begon ons werk in 2010, gedreven door een persoonlijk ideaal om meer in verbinding te leven, samen mét onze kinderen en geestverwanten. 

We hebben het concept ontwikkeld tot een haalbaar plan, om eind 2016  de eerste stap te zetten die geleid heeft tot ‘t Eemgoed.

Het concept brengen we onder in de Stichting Dorpslandgoed. Onze ervaringen en ambitie beschrijven we in een whitepaper. 

De initiatiefnemer en de stichting Dorpslandgoed

Ja, we hebben een lange adem. Vanaf 2010 hebben wij het concept dorpslandgoed tot een haalbaar plan gevormd en getoetst in meerdere haalbaarheidsstudies om in 2016 tot het eerste dorpslandgoed ‘t Eemgoed te  komen.

Ons werk ontstond door een persoonlijk ideaal. En dat is goed  gelukt, in de vorm van een landgoed opzet met het karakter van een ecodorp. Wij zijn klaar voor de volgend stap.

We hebben het concept ondergebracht in de Stichting Dorpslandgoed en de ervaringen en ambitie neergelegd in de Dorpslandgoed Whitepaper.

Verder praten

met overheden

Nederland kent voldoende locaties die passen in een provinciale en gemeentelijke ambitie om een hoge kwalitatieve leefomgeving te scheppen. 

Laten we het daarover hebben.

met bewoners

De nieuwe generatie dorpslandgoed bewoners, daar kun je bij zijn. Immers, we blijven ondernemen.

Via onze dorpslandgoed brief laten we je meekijken. Mocht je nu al iets willen inbrengen, laat dan van je horen.

met financiers

Je hebt comfortabel toegang tot financiële middelen, maar de hamvraag is “in welke toekomst investeer je?” 

Wij voeren dat gesprek graag met een horizon op 100  jaar, voor de kleinkinderen van je kinderen. Jij ook?